CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

NHÀ MÁY MABUCHI MOTOR

Công việc: Thi công cọc D300, D350

Địa điểm: KCN Amata mở rộng, P. Long Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Khối lượng: 9.700md

407c52a43a21da7f8330

28f5612d09a8e9f6b0b95a2e1bcce52605785c376e2181e4e961093f507028f5612d09a8e9f6b0b957a73f47c1ad21f378bc312cd26dbee85eb607f9407c52a43a21da7f833058476f9d0718e746be09

5a2e1bcce52605785c376e2181e4e961093f5070

57a73f47c1ad21f378bc

58476f9d0718e746be09

Đơn vị thành viên